Цэцэрлэг VS цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд цэцэрлэгийн тоо 768 байснаас 84 хувиар өсч 1416-д хүрсэн бол цэцэрлэгийн насны хүүхдийн тоо 182.3 мянгаас 72 хувиар өсч 314.4 мянгад хүрсэн.
Уг хугацаанд нэгж цэцэрлэгт оногдох ЦЭЦЭРЛЭГИЙН хүүхдийн тоо 170-с 181 болж өссөн бол нэг цэцэрлэгт оногдох ЦЭЦЭРЛЭГИЙН НАСНЫ хүүхдийн тоо 237-с 222 болж буурсан.
Харин 2007 онд нийт цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 72 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдсан бол 2017 онд 82 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдсан байна.

Эх сурвалж: ҮСХ
#EguleCapital