Монголын нүүрсний экспорт

Монголын нүүрсний экспорт
Нүүрсний экспорт улирлын нөлөөгөөр жилийн сүүлийн 3 сар өсөлттэй байдаг.
Суурь таамаглалын дагуу 11 сард 4.1 сая.тн нүүрс экспортлохоор байсан ч хилийн хязгаарлалаас шалтгаалан 2.5 сая.тн нүүрс экспортолсон байна.
Өмнөх оны 12 сард мөн БНХАУ-н хилийн хязгаарлалаас шалтгаалж экспорт буурч байсан.