Сарын дундаж температур, ̊C

1991-2015 оны дунджаар 1-р сард Монголд -20.2 ̊C хүйтэн байдаг.
Уг хугацаанд 2011 оны 1-р сарын Монгол улсын дундаж температур хамгийн хүйтэн буюу -25.4 ̊C байсан бол 2015 оны 1-р сард хамгийн дулаан буюу -15.7 байсан.


Эх сурвалж: Дэлхийн банк