Ядуурал дэлхийн бүс нутагт харилцан адилгүй буурч байна гэтэл Монголд

Ядуурал дэлхийн бүс нутагт харилцан адилгүй буурч байна гэтэл Монголд
1990 онд дэлхийн ядуурлын түвшин 35.9 хувь буюу 1,894.8 сая хүнд ядуу байсан бол 2015 онд ядуурлын түвшин 10 хувьд хүрч, ядуу иргэд 61 хувиар буурч 735.9 саяд хүрсэн. Бурунди, Төв Африкийн Бүгд найрамдах улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улс, Мадагаскар, Өмнө Судан орнуудын ядуурлын түвшин 70 хувиас давсан.
2015 онд нийт ядуу иргэдийн 85 хувь нь Сахараас өмнөх Африкийн орнууд, Азийн өмнөх хэсэгт хамаарч байна. Эдийн засгийн суурь таамаглалаар 2030 оны гэхэд нийт ядуу иргэдийн 87 хувь нь дангаараа Африкт хамаарахаар байна.

Монгол улсын ядуурлын түвшин 2016 оны байдлаар 29.6 хувь буюу 907.5 мянган хүнд ядууралд өртсөн байна. Өөрөөр хэлбэл 100 хүн тутмын 30 нь зайлшгүй шаардлагатай хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний зүйлийг худалдан авч чадахгүй байна. Ядуурлын түвшин 10 жилийн өмнөөс 2.6 нэгж хувиар бууржээ.
**Хүн амын хэрэглээнд үндэслэн тооцсон 2010 оны ядуурлын шугамыг үнийн индексээр индексжүүлсэн тооцооллоор 2016 оны ядуурлын шугам 146.1 мянган төгрөг байна.

Эх сурвалж: Дэлхийн банк, Үндэсний статистикийн хороо