Санхүүгийн систем дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо


ОУВС-н судалгаагаар эмэгтэйчүүд дунджаар банкны хадгаламж болон зээлийн 40 хувийг бүрдүүлдэг байна. 
Тухайлбал, Азийн орнуудын хувьд эмэгтэйчүүд хадгаламж эзэмшигчдийн 33 орчим хувь, зээлдэгчдийн 36 орчим хувийг бүрдүүлжээ. 

Судлаачид санхүүгийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн болон нийгмийн чухал ач холбогдолтойг онцолж байна (Martin Čihák and Ratna Sahay).

Эх сурвалж: IMF