Салбаруудын зээлийн чанаргүйтэл

Салбаруудын зээлийн чанаргүйтэл

Нийт зээлийн чанаргүйтэл 2017 оны эцэст 8.5 хувь байгаагаас уул уурхайн салбарын зээлийн чанаргүйтэл 23.5 хувь, боловсруулах салбарынх 17.5 хувь байгаа нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт болж байна.

#NPL_Sectoral #BoM #EguleCapital