Эдийн засгийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлэх жин

Эдийн засгийн өсөлтөд салбаруудын үзүүлэх жин

Монгол улсын эдийн засаг 2017 онд 5.1 хувиар өссөнөөс 1.7 нэгж хувийг бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар, 1.3 нэгж хувийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар бүрдүүлж байна.
Харин бүтээгдэхүүний цэвэр татвар 1.6 нэгж хувьд хүрсэн.

#GDP #NSO #EguleCapital