MMC, өрийн бүтцийн өөрчлөлтийг хийсэн Монголын анхны компани