МОНГОЛ УЛСЫН ӨРХИЙН СУДАЛГАА

СУДАЛГААНЫ АГУУЛГА

2|Өрхийн тоо, хүн ам

4|Аж эрхлэлт, хөдөлмөр

6|Өрхийн орлого, зарлага
9|Зээл, хадгаламж
10|Өрхийн аж амьдрал, нийгмийн үзүүлэлт

Нийт хуудсын тоо| 12



Уг судалгааг бүрэн эхээр нь 80122200 дугаарт мөн research@egulecapital.mn мэйл хаягаар холбогдож авах боломжтой.

УГ СУДАЛГААНЫ ҮНЭ: 100,000 төг

ДАНСНЫ ДУГААР: 5001624000 (Хасбанк, төгрөг), Дансны нэр: Эгүлэ Капитал ХХК

Судалгааны төлбөр төлснөөс 30 мин-ын дотор таны мэйл хаягаар судалгаа хүргэгдэнэ.

ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ



Зураг 1| Нийт өрхийн тоо, мянган өрх 2

Зураг 2| Монгол улсын нийт хүн ам 2
Зураг 3| Насны суварга, 2000 Vs 2015 3
Зураг 4| Төрөлт, нас баралт 3
Зураг 5| Дундаж наслалт 3
Зураг 6| Ажилгүйдлийн түвшин, хувиар 4
Зураг 7| Салбаруудын ажиллагчдын өсөлт, хувиар 5
Зураг 8| Салбаруудын дундаж цалин 5
Зураг 9| Өрхийн мөнгөн орлого, зарлага 6
Зураг 10| Орлого зарлагын өрхийн бүлэг, 2016Q4 6
Зураг 11| Өрхийн мөнгөн орлого 7
Зураг 12| Өрхийн орлогын бүтэц 7
Зураг 13| Дундаж цалин, мянган төгрөг 7
Зураг 14| Өрхийн зарлага 8
Зураг 15| Өрхийн зарлагын бүтэц 8
Зураг 16| Иргэдийн зээлийн бүрэлдэхүүн 9
Зураг 17| Өрхийн сууцны хэлбэл 10
Зураг 18| Хүн амын амьжиргааны түвшин 10
Зураг 19| Гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт 11
Зураг 20| Хүний хөгжлийн индекс 11
Зураг 21| Ядуурлын түвшин 11 

Хүснэгт 1|Салбаруудыг ажиллагчдын тоо, мянган хүн 5
Хүснэгт 2|Иргэдийн зээлийн мэдээлэл 9
Хүснэгт 3|Иргэдийн зээлийн мэдээлэл 9
Хүснэгт 4| Жини коеффициент 11