Дундаж наслалт

2016 оны байдлаар Монгол улсын дундаж наслалт наслалт 70 байгаагаас эрэгтэйчүүдийнх 66, эмэгтэйчүүдийнх 76 байна. Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн дундаж насны зөрүү 9.8 жил байгаа бол 10 жилийн өмнө уг зөрүү 6.8 жил байжээ.

Монгол улсын өрхийн судалгаанаас (http://www.egulecapital.mn/2017/04/Household.html)

#DailyChart #EguleCapital