Outdoor air pollution (Particulate Matter and Ground-level ozone)

Хэрэв улс орнууд бодлогын дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй бол 2050 он гэхэд Дэлхий нийтэд Байгаль орчноос үүдэлтэй нас баралтын гол шалтгаан нь агаарын бохирдол болохоор байна.  #dailychart#sourceOECDenvironmentaloutlook #airpollution