Дэлхийн эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдийн таамаглал