Азийн орнуудын гадаад санхүүжилтийн хэрэгцээ


2016 оны байдлаар Монгол улсын гадаад санхүүжилтийн хэрэгцээ 391.4 хувь байна.


*Гадаад санхүүжилтийн хэрэгцээ=(Ирэх 1 жилийн гадаад өрийн төлбөр+ Урсгал тэнцлийн алдагдал)