Төв банкуудын бодлогын арга  хэрэгсэл хязгаартаа хүрсэн үү?