Банкны системийн активын задаргаа, их наяд төгрөг; Активын жилийн өсөлт, хувиар