Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тооцоолол дахь төсөөллүүд

Агуулга
 1. Төсвийн ерөнхий мэдээлэл
 2. Уул уурхайн гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн төсөөлөл
 3. Хувьчлагдах компаниуд
 4. Макро эдийн засгийн төсөөлөл
 5. Төсвийн хөрөнгө оруулалт
Хүснэгт
 1. Зэсийн үнийн төсөөлөл
 2. Алтны үнийн төсөөлөл
 3. Гангийн үйлдвэрлэл
 4. Нийт хөрөнгө оруулалт
 5. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
 6. Ашиглалтад орох хөрөнгө оруулалт
Шигтгээ
 1. Төсвийн орлого
 2. Төсвийн зардал
Хавсралт
 1. 2016 онд эхлэх хөрөнгө оруулалт
 2. 2016 онд үргэлжлэн хэрэгжих хөрөнгө оруулалт
 3. Хувьчлагдах өмчийн жагсаалт

Mongolia Budget Forecast Outlook Prospect 2016