Банк бус санхүүгийн салбар 2015.11 сар

Агуулга
  1. Салбарын ерөнхий мэдээлэл
  2. Одоогийн нөхцөл байдал
  3. Цаашдын хандлага

Зураг
  1. ББСБ-ын бизнес модель
  2. Ологын бүтэц
  3. Ашгийн маржин
  4. Зээлийн багц
  5. Эх үүсвэрийн бүтэц
  6. Өрсөлдөөн