Макро эдийн засгийн тойм - 2015.10 сар

Агуулга
  1. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
  2. Мөнгөний нийлүүлэлт
  3. Инфляци
  4. Гадаад худалдаа
  5. Төсөв
  6. Төлбөрийн тэнцэл
  7. Валютын ханш